P_ZLet_d_LZS_P.pdf(~142 KB)

P_ZLet_evid.pdf(~2.0 MB)

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo v medresorsko usklajevanje predlog
novega Zakona o letalstvu (EVA 2021-2430-0094).
Predlog zakona je bil prvič poslan v medresorsko usklajevanje v oktobru 2021. Prejeli smo odzive skoraj
vseh organov, več deset organizacij in interesnih skupin ter fizičnih oseb. V prilogi je evidenca vseh
prejetih predlogov in pripomb ter odziv nanje.
Vse prejete predloge in pripombe smo preučili in jih v največji možni meri upoštevali, če se s tem ni
poseglo v celovito sistemsko ureditev področja. Posledično so spremenjene določbe predloga ali so
dodane nove, v nekaterih primerih pa se prejeti odziv oz. pripomba odraža v izboljšani obrazložitvi
določbe.
Gradivo predloga zakona je na voljo na portalu eDemokracija, kjer je rok za odziv 10. 3. 2023. Ne glede
na to je rok za odzive podaljšan do 21. 3. 2023