https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html#eyJmaWx0ZXJzIjp7ImNvbW1lbnQiOlsiLSJdLCJ0eXBlIjpbIi0iXSwic3RhdHVzIjpbIi0iXSwiY2F0IjpbIi0iXSwicmlqcyI6WyItMSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo na e-demokraciji objavilo Predlog pravilnika o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih in ga tako predstavlja zainteresirani javnosti ter ga hkrati posredovalo tudi v medresorsko usklajevanje.

Pripravljavec strokovnih podlag predloga je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), pristojni organ za sprejem predpisa je Ministrstvo za infrastrukturo.

Zakonska podlaga za pripravo predpisa je Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19 – ZLet), peti odstavek 77. člena.

Ker tak predpis doslej ni bil sprejet, v zvezi z letalskim prireditvami in letalskimi tekmovanji pa se uporablja na podlagi Zakona o zračni plovbi izdan Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01 in 18/01 – ZLet), ki ne vsebuje vsebinskih pogojev za izdajo dovoljenja za letalske prireditve in letalska tekmovanja (2. in 14. člen), je agencija predlagala obravnavo strokovnih podlag za pravilnik.

Področje urejanja Predloga pravilnika o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih so pogoji za organizacijo in izvedbo letalskih prireditev in letalskih tekmovanj ter pridobitev dovoljenja za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje. Predlog pravilnika ureja obveznosti organizatorja letalske prireditve ali letalskega tekmovanja in obveznosti udeležencev. Predlog pravilnika določa roke za vložitev vloge za pridobitev dovoljenja in potrebne priloge, ki jih je vlogi treba priložiti, načrt letalske prireditve ali letalskega tekmovanja z opredelitvijo obveznih prilog, obveznost organizatorja, da v tem načrtu opiše zračni prostor, v katerem bo potekala prireditev ali tekmovanje in opis posvetovanja z uporabniki zračnega prostora.

V primeru marsikatere letalske prireditve ali letalskega tekmovanja gre za neločljivo povezanost z 11. členom ZLet, v skladu s katerim lahko, zaradi zagotovitve javnega reda, varovanja določenih oseb, okolišev in objektov ter zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, ministrstvo, pristojno za promet samostojno ali na predlog pristojnega organa omeji ali prepove letenje zrakoplovov v določenih območjih. Predlog pravilnika ureja civilne prireditve in tekmovanja, na katerem morajo sicer udeleženci, ki so osebje vojaških in policijskih enot oziroma drugih organov, ki izvajajo državne aktivnosti, upoštevati zahteve civilne prireditve ali tekmovanja. Obstajajo tudi vojaške prireditve, ki jih ta Predlog pravilnika ne ureja, vendar pa tudi pri teh prireditvah pride do omejitev v zračnem prostoru, ki nesporno vplivajo na civilne udeležence v zračnem prostoru.

Predlog pravilnik ureja še načrt območja letalske prireditve ali letalskega tekmovanja, načrt zaščite za primer nesreče ali incidenta, minimalno oddaljenost od linije gledalcev, največjo dovoljeno hitrost letenja in minimalne višine.

Za letalska tekmovanja in letalske prireditve, ki so odprti za javnost oziroma se vzpostavi začasno rezervirano območje, kot ga določa Predlog pravilnika, je potrebno pridobiti dovoljenje agencije. Za dogodke, pri katerih ni gledalcev in tudi ne terjajo vzpostavitve začasno rezerviranega območja in se odvijajo v okviru dejavnosti kluba ali drugega organizatorja, dovoljenje ni potrebno, pač pa zadošča predložitev izjave organizatorja 10 dni pred dogodkom. Predlog pravilnika določa tudi izjeme v zvezi s tem, in sicer takrat, ko gre za letenje izven pravil odprte kategorije v primeru sistemov brezpilotnih zrakoplovov in v primeru letenja drugih zrakoplovov, če letijo pod predpisanimi višinami. V teh primerih je potrebno pridobiti dovoljenje v skladu s predlaganim 5. členom Predloga pravilnika.

Vaše morebitne predloge lahko podate v roku 30 dni od objave na e-demokraciji, torej do 30.12.2021. Za pojasnila in usklajevanje je kontaktna oseba Nataša Vujanič (tel. 01 4788 816, e pošta: natasa.vujanic@gov.si).

Lepo vas pozdravljamo!