Vlada RS je na svoji 57. redni seji 11. februarja 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21), ki ohranja dosedanje omejitve.

2. člen 

(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen: – športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1, – športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc, – poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je drugim registriranim športnikom iz 32. člena ZŠpo-1 dovoljena brezkontaktna športna vadba, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje

(4) Proces športne vadbe športnikov iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.

(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je dovoljena brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.