V nadaljevanju vam posredujemo pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 (COVID-19).

Vlada RS je na svoji 36. redni seji obravnavala zadnje epidemiološke razmere v Sloveniji na podlagi katerih je sprejela ukrepe za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2. Ukrepi so zajeti v odlokih objavljenih v Uradnem listu RS št. 143/2020 objavljenem dne 15. 10. 2020.

Vlada se odločila za uveljavljanje ukrepov glede na stropno ogroženosti v posameznih statističnih regijah. Nekateri ukrepi bodo tako veljali za najbolj ogrožene regije, drugi za celotno državo. Slovenija je tako za potrebe ugotavljanja ogroženosti zaradi virusa SARS-CoV-2 razdeljena na statistične regije v katerih se stopnja ogroženosti ugotavlja na podlagi 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani.

Glede podatke objavljene dne 16. 10. 2020 je 12 statističnih regij razdeljenih v dve skupini:

 • Rdeče regijeRdeče regije (regije v katerih je stopnja incidence nad 140 oseb na 100.000 prebivalcev): Posavska, Zasavska, Koroška, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska
 • Oranžne regije (ostale regije): Goriška, Obalno-Kraška, Primorsko-Notranjska

Zaradi lažjega razumevanja in upoštevanja sprejetih ukrepov za področje športa v nadaljevanju povzemamo ukrepe po posameznih vsebinskih sklopih.

1. Uporaba zaprtih športnih objektov in površin

Pogoj in ukrepi  za uporabo zaprtih športnih objektov: dvoran, drsališč, kopališč, fitnes centrov, plesnih dvoran…

Ukrepi za celotno državo:

 • V zaprtih šolskih športnih objektih se prepoveduje izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s konkretnim šolskim športnim objektom, razen programi športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike.
 • Pri uporabi zaprtih športnih objektov je potrebno upoštevati priporočila NIJZ in sicer:
 • priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_bazeni.pdf

 • priporočila za obratovanje fitnes centrov

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_preprecevanje_okuzb_z_novim_koronavirusom_sars-cov-2_v_fitnes_centrih.pdf

 • priporočila za uporabo notranjih športno rekreativnih objektov in površin:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_notranje_sportno_rekreativne_objekte_in_povrsine_01102020_koncna.pdf

 • Uporaba fitnes centrov in drugih športnih objektih (razen šolskih športnih objektov) je dovoljena vsem registriranim športnikom.

Ukrepi za rdeče regije:

Dovoljena je uporaba objektov (razen šolskih športnih objektov in fitnes centrov) za potrebe izvedbe vseh pojavnih oblik športa razen za izvedbo športno rekreativne dejavnosti, ki se izvajajo v obliki skupinskih vadb. Uporaba objektov za izvedbo športno rekreativne dejavnosti, ki se izvajajo v obliki individualnih vadb je dovoljena.

Ukrepi za preostale regije:

Ni dodatnih omejitev razen omejitve za uporabo šolskih športnih objektov.

2. Uporaba športnih objektov in površin na prostem

Ukrepi za celotno državo:

Dovoljena je uporaba športnih objektov in površin na prostem za vse pojavne oblike športa ob upoštevanju omejitve zbiranja ljudi, predpisane minimalne varnostne razdalje, določila za uporabo zaščitnih mask in higienskih priporočil NIJZ. Še posebej je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za  uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf

3. Izvedba tekmovalne dejavnosti

Pogoji in ukrepi za izvedbo programov športnih tekmovanj in trenažnega procesa, katerega namen je priprava na športna tekmovanja. Med programe športnih tekmovanj štejemo vsa športna tekmovanja, ki so del uradnega tekmovalnega sistema, vključno s prijateljskimi tekmami, v katerih sodelujejo registrirani športniki.

Ukrepi za celotno državo:

Dovoljena je izvedba vseh oblik športnih tekmovanj ter treningov tako v zaprtih športnih objektih, kot v športnih objektih na prostem ob upoštevanju naslednjih omejitev:

Ukrepi za rdeče regije:

Izvedba športnega tekmovanja je dovoljena le če ni organizirano v obliki javne prireditve, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo).

4. Izvedba športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih

Pogoji in ukrepi za izvedbo vodenih športno rekreativnih programov v zaprtih športnih objektih in dejavnosti v fitnes centrih (v nadaljevanju objektih) oz. v zaprtih športnih objektih, ki jih opredeljuje 67. člen Zakona o športu.

Za potrebe razumevanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je skupinska vadba definirana kot skupna vadba dveh ali več oseb, ki sočasno izvajajo športno gibalno  dejavnost (kot na primer vadba aerobike, vadba pilatesa, vadbe v moštvenih športih, športi v dvojicah, vadba skvoša oz. vsaka druga vadba pri kateri se zaradi intenzivne fizične aktivnosti, hitrega gibanja in pospešenega dihanja sprošča večja količina kapljic iz ust in pri kateri je zaradi nezadostne fizične razdalje tveganje za prenos okužbe v zaprtih prostorih večje.

Registrirani športniki so posamezniki vpisani v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov pri OKS-ZŠZ na podlagi 32. člena Zakona o športu: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Ukrepi za celotno državo: 

Pri izvajanju vodenih športno rekreativnih programov v zaprtih športnih objektih in dejavnosti v fitnes centrih je potrebno upoštevati splošne omejitve in priporočila, kot sledi:

 • število vadečih v objektu ne sme presegati maksimalnega dovoljenega števila, ki se izračuna kot količnik med neto vadbeno površino v objektu (ne upoštevamo površin pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe) in števila 20 (če je prostor velik 100m2 je dovoljena vadba 5 oseb),
 • število vadečih v posameznem fizično ločenem vadbenem prostoru ne sme presegati 10 oseb,
 • zagotoviti je potrebno minimalno varnostno razdaljo med vadečimi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
 • upoštevati je priporočila NIJZ pri izvajanju športne vadbe: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf
 • upoštevati je potrebno vse veljavne omejitve in higienska priporočila NIJZ.

Ukrepi za rdeče regije:

 • Izvedba športno rekreativne dejavnosti, ki se izvajajo v obliki skupinskih vadb je prepovedana tako v fitnes centrih, kot tudi v drugih zaprtih športnih objektih.
 • Tako v fitnes centrih kot v drugih zaprtih športnih objektih ni nobene omejitve ponujanja storitev izvajanja dejavnost za registrirane športnike ob upoštevanju splošnih omejitev in priporočil.  
 • Izvedba športno rekreativne dejavnosti, ki se izvajajo v skupinski obliki (skupinske vadbe), je v športnih objektih prepovedana.
 • Izvedba športno rekreativne dejavnosti, ki se izvajajo v individualni obliki (posamično) ter kadar je možno zagotoviti zadostno varnostno razdaljo (tenis, badminton, namizni tenis) ob upoštevanju splošnih omejitev in priporočil.  

Ukrepi za preostale regije: 

Dovoljena je izvedba vsakršne športno rekreativne dejavnosti ob upoštevanju splošnih omejitev in priporočil.  

5. Izvajanje športno rekreativne dejavnosti na prostem

Pogoji in ukrepi za izvedbo vodenih športno rekreativnih programov na prostem, tako na odprtih športnih objektih, kot v naravi.

Ukrepi za celotno državo:

Dovoljeno je Izvajanje športno rekreativne dejavnosti individualnega značaja ali izvajanje takšne športno rekreativne dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki. Ob vsem navedenem pa je potrebno spoštovati tudi omejitve v Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ki prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi.

Ukrepi za rdeče regije:

Pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti ni dovoljeno prehajanje iz regije za posameznike s prebivališčem v tej isti regiji.

Ukrepi za preostale regije: Ni dodatnih omejitev.

6. Izvedba množičnih športno rekreativnih prireditev

Zajema pogoje in ukrepe za izvedbo množičnih športno rekreativnih prireditev, ki imajo značaj javnih prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih.

Ukrepi za rdeče regije:

Prepovedane so vse športno rekreativne prireditve.

Javne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 NIJZ izdal pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Ukrepi za preostale regije:

Dovoljena je izvedba prireditev do 10 oseb ob upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

7. Prehajanje oseb med statističnimi regijami

Ukrepi za rdeče regije: 

Na podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je začasno prepovedano prehajanje iz statističnih regij vsem osebam, ki imajo prebivališče v tej isti statistični regiji. Odlok predvideva izjeme v 2. členu in 3. členu Odloka.

Gibanje iz rdeče statistične regije je ob upoštevanju priporočil NIJZ za posameznike dovoljeno na primer zaradi prihoda in odhoda na delo ter zaradi izvajanja delovnih nalog. Na to izjemo se lahko sklicujejo vsi zaposleni v športni dejavnosti, zaradi prihoda oz. odhoda na delo ter vsi zaposleni, ki so zaradi izvajanja svojega dela napoteni iz statistične regije kot na primer poklicni športniki (športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost), zaposleni v športnih organizacijah, vrhunski športniki zaposleni v državni upravi, zaradi udeležbe na treningih in tekmovanjih ter drugi posamezniki, če imajo dokazilo za izvajanje dejavnosti, zaradi izvajanja tekmovalne dejavnosti iz Zakona o športu.

Ukrepi za preostale regije: Ni posebnih omejitev.

8. Uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza

Ukrepi za celotno državo:

V zaprtih prostorih morajo udeleženci programov nositi zaščitno masko ali drugo ustrezno obliko zaščite ustnega in nosnega predela obraza razen med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Ukrepi za rdeče regije: 

Uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih razen med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Ukrepi za preostale regije: 

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Torej med izvajanjem športne dejavnosti na prostem zaščitne maske ni potrebna, če je razdalja med osebami najmanj 2 metra.

Viri:

 • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 143/2020 z dne 15.10.2020)
 • Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS št. 143/2020 z dne 15.10.2020)
 • Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 143/2020 z dne 15.10.2020)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 143/2020 z dne 15.10.2020)
 • Priporočila NIJZ za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2 (https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-prodajalne-in-njihove-zaposlene-ob-epidemiji-novega-koronavirusa-sars-cov-2)
 • Priporočila NIJZ za izvajanja športne dejavnosti: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si

S spoštovanjem,