V skladu s sklepom 88. seje IO – LZS, vas vabim na 22. redno letno in volilno skupščino
LZS, ki bo v torek, 17.05.2022, ob 18 uri v hotelu Creina, Koroška cesta 5, Kranj

Predlagani dnevni red:
Pozdrav, otvoritev in ugotovitev sklepčnosti!

 1. Predlog in izvolitev organov skupščine LZS (delovno predsedstvo, zapisnikar,
  overovatelja, volilna komisija) ter potrditev dnevnega reda skupščine
 2. Poročila o delu in zaključni račun LZS za leto 2021
 3. Plan dela in finančni načrt za leto 2022
 4. Volitve 2022 (predsednik, podpredsednika, nadzorni odbor, izvršni odbor)
 5. Podelitev priznanj
 6. Razno
  Prosimo vse člane LZS, da zaradi registracije pridejo nekaj minut prej ter da svojo prisotnost
  potrdite in sporočite najkasneje do 15.5.2022 na telefonsko številko 01/422-3333 ali po e-
  naslovu: info@lzs-zveza.si.
  V kolikor se zakoniti zastopniki klubov skupščine ne morete udeležiti, vas prosimo, da pisno
  pooblastite svoje namestnike in o tem, koga pooblaščate, obvestite pisarno LZS.
  Gradiva bodo poslana po elektronski pošti v predpisanem roku, teden dni pred skupščino.

V pričakovanju, da se boste skupščine udeležili, Vas lepo pozdravljam.

Predsednik LZS, Igor Eržen