Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati 9. 7. 2020.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

–        se zbira več kot deset ljudi ali

–        je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

–        ime in priimek udeležencev,

–        naslov stalnega prebivališča,

–        kontaktna telefonska številka,

–        kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),

–        čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Dovoljena so torej:

vsa zbiranja do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,

izjemoma zbiranja do največ 50 ljudi, vendar mora sklicatelj obvezno voditi seznam udeležencev, ki ga posreduje NIJZ na njihovo zahtevo ter

organizirane javne prireditve do 500 udeležencev (brez nastopajočih), ki pridobijo soglasje NIJZ.

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh NIJZ. Izjema torej velja tudi za športne prireditve, skladne z določbami navedenimi na spletni strani, kjer so najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih. 

Vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju in navodilo za plačilo so dostopna na naslednji povezavi.

Dodaj odgovor