Na Ministrstvu za infrastrukturo skupaj z Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju CAA) so pripravili osnutek Pravilnika o letališčih, na katerih niso organizirane navigacijske službe zračnega prometa, kakor tudi tri priloge (Vloga, Vsebina letališkega priročnika in prijava odstopanje). Pravilnik podrobneje določa tehnične, tehnološke in organizacijske pogoje za letališča na katerih niso organizirane navigacijske službe zračnega prometa, način in vsebino pregleda pred izdajo obratovalnega dovoljenja ter pogoje za ohranjanje obratovalnega dovoljenja.

Predlog je bil deloma pripravljen v okviru delovne skupine za pripravo novega pravilnika o reševalno gasilski službi na letališčih, saj je bila vsebina, ki se nanaša na gasilsko reševalno službo vključena v omenjeni pravilnik. Sklep o ustanovitvi delovne skupine (št. 024-1/2021/82) ministra za infrastrukturo, v kateri sodelujeta ministrstvo in CAA predvideva, da se v postopku priprave predpisa lahko vključijo tudi drugi deležniki s področja letalstva in gasilstva.

Predlog pravilnika vam kot organizaciji na področju letalstva,  pošiljamo v pregled in strokovno usklajevanje ter vas prosimo, da nam do 20. 1. 2022 posredujete vaše konkretne predloge in pripombe (po možnosti po posameznih členih).